1. Wstęp:

Użytkownik – osoba która korzysta ze strony. Usługodawca – strona CSBOOST.PL dostarczająca usługi w postaci reklamy serwerów counter-strike 1.6 oraz dająca możliwość grania na publicznych serwerach counter-strike 1.6. Administrator – Właściciel strony CSBOOST.PL osoba odpowiadająca za usługi jak i całą stronę. Portfel – tutaj znajdują się wszystkie środki WPLN jak i PUNKTY. Regulamin – Zawiera wszystkie warunki korzystania z usług „CSBOOST.PL”, z którymi każdy użytkownik powinien się zapoznać i je znać oraz być ich świadomy. Serwis - strona www.csboost.pl zwaną dalej CSBOOST.PL Punkty- Zdobywane przez granie na serwerach które znajdują się na naszej liście counter-strike 1.6, możliwość wymiany punktów na nagrody. WPLN- Środki które użytkownik doładowuje poprzez płatności sms,przelew,paypal za które może wykupić usługi na stronie takie jak promocja swojego serwera.

2. Postanowienia ogólne:

Administrator - właściciel serwisu CSBOOST.PL - osoba fizyczna: Arkadiusz Chojecki Użytkownik - osoba fizyczna, która dokonała rejestracji i założyła Konto w Serwisie. Użytkownik oznaczać będzie również każdą osobę uzyskującą dostęp do Serwisu i korzystającą z jego funkcjonalności, a postanowienia Regulaminu będą miały do takich osób odpowiednie zastosowanie. Konto - miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może wprowadzić, modyfikować swoje dane oraz inne informacje związane z zarejestrowaniem w Serwisie. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Login - wybrana podczas rejestracji na stronie Serwisu nazwa Użytkownika. Login nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z obowiązującym prawem, ani naruszać innych zasad określonych w Regulaminie. Serwer - uruchomiony serwer z oprogramowaniem dostarczonym przez producenta gry , służący do prowadzenia rozgrywki przez sieć LAN (Internet). Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu. Polubienia - pozytywny głos na serwer wystawiony określonemu serwerowi przez użytkownika. Blokada – trwała lub czasowa, w zależności od uznania Administratora blokada dostępu do Serwisu dla użytkownika który naruszył postanowienia Regulaminu. Nick z gry - nazwa użytkownika w grze, nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z obowiązującym prawem, ani naruszać innych zasad określonych w Regulaminie.

3. Korzystanie z serwisu:

Użytkownik może: - zmienić hasło, e-mail lub skasować swoje konto wysyłając oświadczenie na adres e-mail kontakt@csboost.pl - korzystać z serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami Regulaminu - korzystać z serwisu jeśli jest osobą fizyczna, która ukończyła 16 lat i po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, dopełni procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich praw i zgód na umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek materiałów, w szczególności fotografii(grafiki). Umieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik posiada w tym zakresie niezbędne prawa i zgody.

Zabrania się:

- jakichkolwiek działań mogących utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie serwisu. - wykorzystywania autorskich praw osobistych oraz majątkowych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób. - naruszania prywatności innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu. - wykorzystywania Serwisu i jego funkcjonalności do celów innych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest: - prowadzenia wszelkiego rodzaju agitacji, w szczególności politycznej lub religijnej - podejmowania jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich - umieszczania w Serwisie materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd - umieszczania materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie - umieszczania treści niezwiązanych z tematyką Serwisu - sugerowania w jakikolwiek sposób tożsamości lub związków Użytkownika z Administratorem lub ich działaniem - podszywania się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika. - używania (skryptów,botów,błedów serwera) w celu nabijana punktów! - dzielenie konta z innymi Użytkownikami - odsprzedaży konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Konta i Serwisu oraz jego skutki. Nawet jednorazowe złamanie regulaminu użytkownika może grozić nałożeniem blokady - Banem. Jeżeli czasowy lub dotyczący części funkcjonalności Serwisu Ban nie spowoduje zaprzestania przez Użytkownika naruszania postanowień Regulaminu, dostęp Użytkownika do Serwisu może zostać trwale zablokowany Administrator może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika w Serwisie, w jakikolwiek sposób niespełniające lub naruszające postanowienia Regulaminu, bez uprzedzenia lub powiadomienia Użytkownika.

Inne:

Posiadanie własnego Konta w Serwisie jak również przeglądanie i dodawanie serwerów, sieci i innych materiałów z nim związanych jest bezpłatne. Konta nieużywane (brak skutecznego logowania) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu, jego Konto może zostać zablokowane (na stałe lub tymczasowo) bądź usunięte bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Konta. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia. Każde nowo założone Konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych. Administrator będzie domniemywał, że informacje i oświadczenia wysłane z adresu poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika pochodzą od Użytkownika, oraz że czynności dokonane przez osobę zalogowaną do Serwisu za pomocą E-maila i Hasła Użytkownika, zostały dokonane przez Użytkownika. Administrator świadomie nie udostępni Loginu i Hasła Użytkownika osobom trzecim, o ile nie będzie wymagał tego odpowiedni przepis prawa. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do Konta Użytkownika bez świadomego udziału Administratora. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, zmianę lub nieuprawnione użycie danych lub materiałów umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, a w szczególności w ramach Konta, spowodowane siłą wyższą, awarią lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich, które uzyskały dostęp bez świadomego udziału Administratora. Zdobyte punkty za granie na serwerach można wymienić tylko na nagrody dostępne w naszym serwisie!

Waluta:

W Serwisie istnieje techniczny środek płatniczy wPLN. Punkty - można wymieniać tylko na nagrody dostępne w serwisie. Punkty - zdobywane są dobrowolnie poprzez granie na serwerach counter-strike 1.6 i aby zdobywać punkty nie potrzebujemy wydawać żadnych środków wPLN! Wpln - Środki używamy tylko do promocji swojego serwera! oraz udostępnienia go innym użytkownikom. Uzyskanie wPLN możliwe jest poprzed doładowanie konta za pośrednictwem przelewu, płatności online, płatności premium sms, płatności PayPal, płatności PaySafeCard. Ilość wPLN przypadających na doładowanie wynika z kwoty brutto pomniejszonej o prowizję operatora płatności. wPLN może zostać wykorzystane wyłącznie do opłacenia usług wewnątrz Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez użytkownika kodu zamówienia bądź wybranie błędnego numeru SMS Premium. Niedozwolne jest i skutkować będzie sankcjami prawnymi wyłudzanie doładowań od innych użytkowników, a także uzyskiwanie środków w sposób niezgodny z regulaminem Serwisu. Administrator zastrzega sobie możliwość zablokowania gotówki Użytkownika do czasu rozwiązania sprawy w razie podejrzeń oszustwa (spamowanie smsami, kradzież gotówki, sztuczny ruch, generowanie nieściągalnych należności) Płatności on-line/sms obsługuję firma: PayByLink.PL Reklamacje: https://paybylink.pl/cms/complaint.php

Głosowanie i głosy:

Użytkownik może oddawać Głosy jedynie na Serwery co do których może wyrazić opinię na podstawie własnych doświadczeń związanych z korzystaniem z usług konkretnego Serwera Administrator nie ma obowiązku anulowania otrzymanych lub oddanych Głosów Zabronione jest używanie programów wspomagających oddawanie Głosów Administrator serwisu CSBOOST.PL zastrzega sobie prawo do wyłączności w publikowaniu, autoryzacji i modyfikacji głosów Użytkownik może oddać tylko jeden Głos dziennie na jeden wybrany przez niego Serwer Baza danych Wyłączne prawo do bazy danych serwerów oraz innych baz danych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu przysługuje Administratorowi. Bazy danych podlegają ochronie określonej w ustawie z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr. 128 z 2001 roku poz. 1402 z późn. zm.) oraz w ustawie z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. nr. 90 z 2006 roku poz. 631 z późn. zm.). Użytkownicy Serwisu uprawnieni są do normalnego korzystania z bazy danych na użytek własny oraz pobierania nieistotnej, co do jakości lub ilości, części jej zawartości. Użytkownicy Serwisu uprawnieni są do wyszukiwania, za pomocą wyszukiwarek udostępnionych w ramach Serwisu, poszczególnych elementów bazy danych, oraz następnie ich kopiowania na potrzeby własne. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta bazy danych - Administratora. Nie jest dozwolone kopiowanie fragmentów bazy danych wykraczających poza normalny użytek osobisty lub wskazujące na zamiar nieuprawnionego wtórnego ich wykorzystania. Nie jest dozwolone korzystanie z „robotów” ani jakichkolwiek programów automatycznie wyszukujących lub kopiujących elementy bazy danych. Przypominamy, że osoba pobierająca dane lub wtórnie wykorzystująca w całości lub w istotnej, co do jakości lub ilości, części bazy danych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom, podlega karze grzywny. Ponadto, niezależnie od tego Administratorowi przysługuje prawo do żądania zaniechania naruszenia, naprawienia jego skutków, zapłaty odszkodowania oraz wydania uzyskanych przez naruszającego korzyści. Nieuprawnione wykorzystanie bazy danych lub jej fragmentów w działalności gospodarczej może również stanowić naruszenie innych stosownych przepisów. W przypadku zamiaru wykorzystania bazy danych lub jej istotnych fragmentów w zakresie wykraczającym poza uprawniony użytek własny, prosimy o kontakt z Administratorem w celu ewentualnego uzyskania indywidualnej zgody.

Rejestracja:

Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu pól formularza znajdującego się na stronie rejestracji Serwisu Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, dopełni procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu Założenie Konta nie wymaga od Użytkownika podania danych stanowiących dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych. W przypadku ich podania, dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz ich prezentację w Serwisie Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, dotyczącej Serwisu, działalności Administratora, jego podmiotów dominujących, zależnych lub powiązanych, jak również jego partnerów handlowych.

4. Zakupy w serwisie:

Serwis oferuje usługi związane z szeroko pojętą promocją i reklamowaniem Serwerów. Serwis daje możliwość zdobywania pkt za grę na wybranych serwerach z listy. Użytkownik może wymienić pkt na dowolną nagrodę dostępną w serwisie (odbierz nagrode). Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zatrzymania usługi w przypadku naruszenia regulaminu. Zakazane jest: - przekierowywanie działania usługi (w szczególności graczy) na inne Serwery - wprowadzanie modyfikacji w kliencie gry u użytkowników serwisu - pobieranie i wysyłanie jakichkolwiek plików przez okienko motd serwera (okna powitalnego) - pobieranie plików wykonywalnych (*.exe *.bin *.dll *.bat itp) do klienta - prowadzenie jakiekolwiek działalności na skutek której aplikacja klienta może zostać zmodyfikowana - modyfikowanie ustawień bądź plików graczy - prowadzenie jakichkolwiek działań mających na celu destabilizację lub zakłócenie dostępu do usług CSBOOST.PL i jego klientów

5.Postanowienia końcowe:

Administrator nie odpowiada w żaden sposób za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość oraz aktualność. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób i zakresie, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek osobom trzecim bez istnienia podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za 'kradzieże Kont' dokonywane przez osoby trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich. Administrator nie gwarantuje właściwego działania Serwisu przy użyciu sprzętu komputerowego, łączy oraz oprogramowania używanych przez Użytkownika, oraz nie ponosi odpowiedzialności za wpływ korzystania z Serwisu na taki sprzęt komputerowy, łącza oraz oprogramowanie, w tym utratę danych lub inne szkody. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania w Serwisie informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i fotografii umieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z odpowiednich przepisów, w szczególności z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom osób trzecich. W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez osoby do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub osób trzecich. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane pod adres e-mail kontakt@csboost.pl

Reklamacje:

Reklamacie prosimy składać drogą elektroniczną na adres podany w zakładce Kontakt Reklamacja płatności i tym samym zwrot doładowanych środków odbywa się na tym samym kanale płatności z wyłączeniem płatności SMS. Reklamacja może zostać odrzucona, jeśli nie zostanie złożona w terminie 10 dni od daty doładowania konta lub środki zostaną przeznaczone na płatne usługi w Serwisie. Jeżeli reklamacja zostanie zaakceptowana, zwrot środków może zostać pomniejszony o prowizje jaką narzucił na nas operator płatności (koszt przelewu, koszt płatności kartą)

Regulamin

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Użytkownik może poinformować o tym Administratora, co jest równoznacznie z usunięciem KontaAktualizacja regulaminu 20.12.2023